Всеки пациент, ползващ хипербарна кислородна терапия следва да попълни документ на информирано съгласие по следния образец:

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ за Хипербарна Кислородна Терапия

Долуподписания/а ...........................................................................................

 1. Разрешавам и възлагам на хипербарните специалисти (лекар и оператор) да лекуват състоянието / заболяването ми, използвайки хипербарна кислородна терапия.
 2. Приемам , че по време на курса на лечение, непредвидими условия могат да наложат допълнителни или различни процедури, от заложените. Аз разрешавам и възлагам на хипербарните специалисти да изпълнят процедури, медицински необходими и подходящи, по професионалната им преценка.
 3. Хипербарните специалисти ми разясниха същността на процедурите, които ще се изпълняват, възможни рискове, дискомфорт и усложнения, очакваният резултат и наличните алтернативни лечение или процедури. Те отговориха на всичките ми въпроси относно процедурите.
 4. Разбирам и приемам следните рискове, свързани с хипербарното кислородно лечение: баротравма (включва натиск върху ушите, синусите и превишаване на белодробното налягане) с или без пневмоторакс, подкожен емфизем или пневмомедиастинум, промени в зрението и слуха. Симптоми на „кислородно отравяне“ от страна на белия дроб и мозъка.
 5. Разбирам, че мога да оттегля това съгласие по всяко време.
 6. Прочетох, беше ми обяснено и разбирам това съгласие. Поемам отговорност за рисковете или усложненията, които могат да възникнат по време на процедурите.
 7. Информиран съм, че процедурите не се покриват от НЗОК.

  Дата: ............ Подпис на пациента/настойника: ............

 8. Аз съм обсъдил процедурите с пациента (или друг правно отговорен ) и съм го информирал за рисковете и алтернативните лечения и той/тя е съгласен да пристъпим към процедурите.

  Дата ............ Подпис на медицинския специалист: ............

Заяви своя час за терапия от тук