Всеки пациент, ползващ хипербарна кислородна терапия следва да попълни документ на информирано съгласие

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

  1. Аз разрешавам и възлагам на хипербарния специалист и/или сътрудник/асистент да лекува състоянието/заболяването ми, използвайки хипербарна кислородна терапия.
  2. Аз приемам, че по време на курса на лечение, непредвидени условия могат да наложат допълнителни или различни процедури, от заложените. Аз разрешавам и възлагам на хипербарните специалисти да изпълнят процедури, медицински необходими и подходящи, по професионалната им преценка.
  3. Хипербарните специалисти ми разясниха същността на процедурите, които ще се изпълняват, възможните рискове, дискомфорт и усложнения, очакваният резултат и наличните алтернативни лечения или процедури. Те ми отговориха на всичките ми въпроси относно процедурите.
  4. Аз разбирам и приемам следните рискове, свързани с хипербарното кислородно лечение: баротравма (включва натиск върху ушите, синусите и превишаване на белодробното налягане) с или без пневмоторакс, подкожен емфизем или пневмомедиастинум, промени в зрението и слуха.
  5. Аз съзнавам, че медицинската практика не е точна наука и приемам, че НЕ МИ СЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРОЦЕДУРИТЕ.
  6. Аз разбирам, че мога да оттегля това съгласие по всяко време.
  7. Аз прочетох, беше ми обяснено и разбирам това съгласие. Аз поемам отговорност за рисковете или усложненията, които могат да възникнат по време на процедурите.
  8. Информиран съм, че процедурите не се покриват от НЗОК.

Дата: _____ Подпис на пациента/настойника:____

  1. Аз съм обсъдил процедурите с пациента (или друг правно отговорен) и съм го информирал за рисковете и алтернативните лечения и той/тя е съгласен да пристъпим към процедурите.

Дата:_____ Подпис на медицнския специалист:__

Заяви своя час за терапия от тук