За пациенти

Хипербарна кислородна терапия – информирано съгласие за лечение

 

1. Аз разрешавам и възлагам на хипербарния специалист и/или сътрудник/асистент да лекува състоянието/заболяването ми, използвайки хипербарна кислородна терапия.
2. Аз приемам, че по време на курса на лечение, непредвидени условия могат да наложат допълнителни или различни процедури, от заложените. Аз разрешавам и възлагам на хипербарните специалисти да изпълнят процедури, медицински необходими и подходящи, по професионалната им преценка.
3. Хипербарните специалисти ми разясниха същността на процедурите, които ще се изпълняват, възможните рискове, дискомфорт и усложнения, очакваният резултат и наличните алтернативни лечения или процедури. Те ми отговориха на всичките ми въпроси относно процедурите.
4. Аз разбирам и приемам следните рискове, свързани с хипербарното кислородно лечение: баротравма (включва натиск върху ушите, синусите и превишаване на белодробното налягане) с или без пневмоторакс, подкожен емфизем или пневмомедиастинум, промени в зрението и слуха.
5. Аз съзнавам, че медицинската практика не е точна наука и приемам, че НЕ МИ СЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПРОЦЕДУРИТЕ.
6. Аз разбирам, че мога да оттегля това съгласие по всяко време.
7. Аз прочетох, беше ми обяснено и разбирам това съгласие. Аз поемам отговорност за рисковете или усложненията, които могат да възникнат по време на процедурите.
8. Информиран съм, че процедурите не се покриват от НЗОК.

Дата: _________________ Подпис на пациента/настойника:____________________________

9. Аз съм обсъдил процедурите с пациента (или друг правно отговорен) и съм го информирал за рисковете и алтернативните лечения и той/тя е съгласен да пристъпим към процедурите.

Дата:_________ Подпис на медицнския специалист:______________________________

Дейности и програми

Хипербарната оксигенация (ХБO) e медицинска дейност изразяваща се в лечение с кислород под повишено налягане на някои специфични медицински индикации.

Виж повече »

SIEMEN-ACUSON S2000-ABVS е първата в света ултразвукова система за 3D визуализиране и диагностика на млечна жлеза. Системата е изключително подходяща за пациентки с рентгенологично-плътна гръдна тъкан или с анамнеза за заболяване на гърдата.

Виж повече »

Медицинският център разполага със съвременна апаратура за ниско - и високочестотна терапия и ултразвук, а така също с екстензионна маса, масажна кушетка, шведска стена, апарат за раздвижване на долни крайници и лимфен дренаж.

Виж повече »

Програма за обучение на медицински&технически персонал по HBO-Therapy,подводна медицина и височинна физиология

Виж повече »

Обучение и тренировки(симулации на „подводно гмуркане”) на водолази

Виж повече »

Кабинет по хронични белодробни болести и функционално изследване на дишането

Виж повече »

Кабинет за кардиотелеметрия

Виж повече »